P̶H̶Ẫ̶N̶ ̶N̶Ộ̶ ̶P̶h̶ú̶ ̶T̶h̶ọ̶ ̶:̶ ̶B̶é̶ ̶t̶r̶a̶i̶ ̶b̶ị̶ ̶m̶ẹ̶ ̶k̶ế̶ ̶v̶à̶ ̶b̶ố̶ ̶r̶u̶ộ̶t̶ ̶b̶.̶ạ̶.̶o̶ ̶h̶à̶n̶h̶ ̶s̶u̶ố̶t̶ ̶7̶ ̶n̶ă̶m̶,̶ ̶d̶.̶ẫ̶.̶m̶ ̶n̶á̶t̶ ̶b̶ộ̶ ̶p̶h̶ậ̶n̶ ̶”̶s̶i̶n̶h̶ ̶d̶.̶ụ̶.̶c̶”̶,̶ ̶b̶ắ̶t̶ ̶ă̶n̶ ̶c̶ơ̶m̶ ̶c̶h̶ó̶

Chưa phân loại

B̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼:̼ ̼Đ̼ố̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼
T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼
L̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼.

̼”̼V̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.
K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼
S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼K̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ấ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼.̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼K̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼K̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼ứ̼a̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.
T̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼
C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.

̼”̼N̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼,̼ ̼V̼.̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.
V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼
N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼é̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼K̼.̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Post Views: 112

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.