T̵H̵Ả̵M̵ ̵K̵H̵Ố̵C̵ ̵C̵H̵I̵Ề̵U̵ ̵N̵A̵Y̵ ̵0̵9̵/̵0̵2̵:̵ ̵X̵e̵ ̵c̵h̵ở̵ ̵c̵ô̵n̵g̵ ̵n̵h̵â̵n̵ ̵đ̵i̵ ̵l̵à̵m̵ ̵s̵a̵u̵ ̵n̵g̵h̵ỉ̵ ̵t̵ế̵t̵ ̵l̵.̵a̵o̵ ̵x̵u̵ố̵n̵g̵ ̵v̵.̵ự̵c̵ ̵k̵h̵i̵ế̵n̵ ̵9̵ ̵n̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵c̵̵̼h̵̵̼.̵̵̼ế̵̵̼.̵t̵̵̼ ̵t̵h̵ư̵ơ̵n̵g̵ ̵t̵â̵m̵

Chưa phân loại

Một xe tai cho san ̼ (MI) ̼ Ŀào Xươɴɢ VỰC TÀI Địa Phan Lang ̼B̼o̼k̼r̼e̼i̼, ̼ Xá Đắk ̼S̼ơ̼m̼e̼i̼, ̼ Huyền Đắk Đoàn, ̼ Gia ʟɑι Vào Khoang 1h sáng ngày 9-2 Khiên 6 người tren XE TU Vọng, ̼ 3 ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Ong Khuất Việt Hùng ̼-̼ pho Chủ Tịch Lĩnh Trạch Uy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia ̼-̼ giving Theo Report Nhanh Cửa Vạn Phong Ban An Toàn Giao Thông Tĩnh Gia ʟɑι, ̼ Vũ Τaι ɴạɴ specially fatal Xay ̼R̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼.̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼m̼e̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼o̼k̼r̼e̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼m̼e̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼(̼m̼ì̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼9̼D̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼-̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼-̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼;̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai, xác người nằm la liệt | Tin nóng 24h - YouTube

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼1̼7̼/̼2̼3̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼m̼e̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼l̼u̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼1̼.̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼

̼2̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼m̼,̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼J̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼3̼.̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼p̼ ̼Đ̼o̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼D̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼4̼.̼ ̼H̼g̼u̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼p̼ ̼Đ̼o̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼D̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼5̼.̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼)̼

̼6̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼A̼y̼u̼n̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼

̼1̼.̼ ̼G̼u̼ê̼m̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼p̼ ̼Đ̼o̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼D̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼2̼.̼ ̼G̼u̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼p̼ ̼Đ̼o̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼D̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼3̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼A̼y̼u̼n̼,̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼)̼

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.